Ochrana osobných údajov

Predávajúci Jozef Kopál - ARES ARMY, sídlo: Š. Moyzesa 429/1, 971 01 Prievidza, IČO: 11671033 (ďalej    „predávajúci“ ) prevádzkuje e-shop na stránke https://vojenskeoblecenie.sk (ďalej „e-shop“).

Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar, zaregistrovať konto za účelom uľahčenia dopĺňania a opráv údajov pre ďalšie objednávky a ich sledovanie.    

Pri prevádzke  e-shopu tak predávajúci  získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu  poskytujete.

Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail, telefón. 

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov.

Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.

Jozef Kopál - ARES ARMY je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov.

Naše kontaktné údaje sú: Jozef Kopál - ARES ARMY, sídlo: Š. Moyzesa 429/1, 971 01 Prievidza, e-mail: jozefkopal40@gmail.com; tel: +421911485341

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej aj „Zákon“)

a Nariadenie EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-

shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu. 

Z  účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov.

Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, 

prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Zákona a Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

b)     požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,

c)      na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov, 

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

i)       podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti podľa Zákona. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti na kontaktnú adresu Jozef Kopál - ARES ARMY, zaslaním e-

mailu na adresu jozefkopal40@gmail.com, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. 

Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Zákona a Nariadenia. Zákon nám ukladá povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie

relevantné informácie podľa Zákona, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

Sledujte nás na Facebooku